Právní upozornění

I - Právní upozornění pro webovou stránku www.vectravet.com

- Tahle webová stránka (dále jenom "Stránka") je schválena:
 
CEVA SANTE ANIMALE (« CEVA »)
10 avenue de la Ballastière
33500 LIBOURNE, France.

Société Anonyme. Capital 40,331,892 Euros – RCS LIBOURNE B.301 763 405
Tel : +33 5 57 55 40 40
Fax: +33 5 57 55 41 98
Email : contact@ceva.com

Ředitel vydavatelství je: Marc PRIKAZSKY – CEO CEVA SANTE ANIMALE

Tyto webové stránky jsou uváděny společností: Clever Age www.clever-age.com

Tyto webové stránky byly vytvořeny společností: Clever Age www.clever-age.com

Tyto webové stránky byly vytvořeny za použití open source content management systému eZpublish: http://ez.no

Tato stránka byla registrována za použití CNIL (Francouzský úřad pro ochranu údajů) s číslem povolení.: 1362430

Užívání této stránky se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami pro používání.

Přístupem na webové stránky uděluje uživatel internetu souhlas k dodržení a respektování podmínek použití, jež jsou popsány níže. Uživatel internetu souhlasí, že viděl, pochopil a přijal tyto podmínky použití v plném rozsahu. Jestliže uživatel internetu odmítne jakoukoli z těchto podmínek použití, bude vyzván a omezen neprocházet přes webové stránky.

 

II – Všeobecné obchodní podmínky užívání webových stránek www.vectravet.com

A. Obsah a přístup k webovým stránkám

  • Obsah webových stránek

CEVA usiluje o aktualizaci obsahu webových stránek a poskytuje správné informace pro uživatele internetu. Nicméně, CEVA nenese odpovědnost za případné chyby a/nebo opomenutí.

CEVA si vyhrazuje veškerá práva na změnu, ukončení, pozastavení nebo přerušení některé nebo všech služeb webových stránek nebo obsahu, bez předchozího upozornění.

Uživatel internetu může upozornit na jakékoliv chyby nebo opomenutí na následující emailovou adresu: contact@ceva.com. Jakékoliv použití těchto webových stránek odporující jejich původnímu záměru a jakékoliv porušení těchto všeobecných obchodních podmínek může vyústit v uplatnění trestních a občanskoprávních sankcí stanovených v zákoně.

  • Přístup k webovým stránkám

Přístup k službám je realizován za použití osobního počítače připojeného k telekomunikační síti, která umožňuje přístup k webovým stránkám v souladu s komunikačními protokoly, které jsou běžně používané na Internetu.

CEVA se snaží udržovat přístup k webovým stránkám 224 hodin denně, 7 dní v týdnu, aniž by tím vznikl jakýkoliv závazek k efektivnímu plnění.

Pro účely údržby, aktualizací a jakéhokoliv jiného důvodu, zejména technického charakteru, může být přístup k webovým stránkám příležitostně přerušen.

V žádném případě nebude CEVA odpovídat za takáto přerušení, ani za případné následky, které mohou takto vzniknout uživateli internetu.

Kromě výše uvedeného, CEVA nenese odpovědnost za existenci jakéhokoliv malware na svých webových stránkách, ani za případné následky, které tím mohou vzniknout uživateli internetu.

  • Hypertextové odkazy umístěné na těchto webových stránkách

Webové stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy na jiné stránky, které nejsou spravovány a/nebo vytvořeny CEVA.

CEVA nevykonává vůbec žádným způsobem jakoukoliv kontrolu nad informacemi, produkty nebo službami nabízenými takovými webovými odkazy a nemohou za žádných okolností nést odpovědnost za obsah takových webových stránek.

Přístup k takovým webovým stránkám je pro uživatele internetu jedině na vlastní odpovědnost.

B. Duševní vlastnictví

  • Registrované ochranné známky

Ochranné známky uvedené na webových stránkách jsou buď majetkem CEVA a/nebo její mateřské společnosti CEVA SANTE ANIMALE S.A., nebo majetkem značek patřícím třetím stranám, které mají povolení k používání takových ochranných známek od CEVA a/nebo od její mateřské společnosti.

Přístup k webovým stránkám neopravňuje k žádným jiným právům než k prohlížení obsahu webových stránek.

Vydávání těchto webových stránek na internetu se nesmí odchýlit od podmínek používání licencí ochranných známek výše uvedených, a jakékoliv používání je závislé na výslovném, předchozím, písemném povolení od vlastníka (ů) ochranných známek.

  • Autorská práva / Copyright / Ochranné známky a vzory / Patenty

Webové stránky jsou duševním dílem chráněným podle práva duševního vlastnictví.

Všechny prvky webových stránek jsou ve výhradném vlastnictví CEVA a/nebo její mateřské společnosti, a tím jsou jedinými subjekty zmocněnými vykonávat příslušná práva duševního vlastnictví a osobnostní práva. Uživatel internetu nezíská žádnou licenci, ani jakákoliv jiná práva, kromě těch vztahujících se ke konzultování webových stránek.

Webové stránky a jejich jednotlivé části jsou chráněny podle Francouzského práva a mezinárodních právních úmluv vztahujícím se k respektování práva autora, autorských práv, vzory a ochranné známky a patenty. Reprodukce a/nebo zastoupení těchto složek je povoleno jedině pro informační účely a pro striktně osobní a domácí použití.

Všechny zádosti o povolení musí být zaslány na následující e-mailovou adresu: contact@ceva.com

  • Autorská práva k obrázkům

Fotolia

C. Osobní údaje

  • Zacházení s osobními údaji

CEVA může požadovat od uživatele internetu poskytnutí osobních identifikačních údajů (jméno, adresa, e-mailová adresa, povolání, atd.).

V souladu s požadavky podle práva  "Informatique et Libertés" (Francouzský zákon o zpracování osobních údajů) ze dne 6. Ledna 1978, uživatel internetu si vyhrazuje právo na přístup, opravu nebo výmaz takovýchto osobních údajů.

K uplatnění tohto práva je uživatel internetu povinen adresovat dopis na následující adresu: contact@ceva.com.

Změna nebo výmaz bude vykonán bezodkladně po obdržení výzvy.

Určité informace nevztahující se k osobním údajům a neumožňující identifikaci uživatele internetu mohou být zaznamenány na serverech používaných CEVA (použitý prohlížeč, IP adresa, atd.).

Uživatel internetu se tímto informuje, že cookie může být automaticky instalován do prohlížeče uživatele následně po navštívení webových stránek.

Cookie je dátový blok, který neumožňuje identifikaci uživatele internetu, ale který slouží pro záznam informací důležitých pro orientaci na webových stránkách (navštívené stránky, datum a čas návštěvy, atd.)

Používání cookies je určeno k umožnění analýzy o frekvenci návštěvnosti webových stránek, měření sledovanosti atd. s úmyslem zlepšení kvalitu webových stránek.

Váš prohlížeč obvykle obsahuje možnost odepřít povolení cookies. To nebrání připojení na naše webové stránky, ale může vyvolat zpoždění při načítání webových stránek.

Informace osobně identifikující uživatele internetu jsou určeny pro CEVA a mohou být případně předány třetím stranám, zejména do jiných společností patřících ke Skupině. Uživatel internetu může předložit svůj nesouhlas s tímto přenosem zasláním e-mailu na následující adresu: contact@ceva.com

  • Bezpečnost

CEVA využívá technických a organizačních metod pro účely ochrany dat, která spravuje proti náhodné a úmyslné manipulaci, pro případ ztráty nebo zničení dat, a také proti přístupu k těmto údajům neoprávněnými osobami.

Tato bezpečnostní opatření jsou neustále zdokonalovány v korelaci s technologickým vývojem.

Pro všechny žádosti o poskytnutí informací, návrhy nebo tvrzení týkající se zpracování osobních údajů, pokud jde o jednotlivého uživatele internetu, takový uživatel by  měl adresovat všechny svoje obavy přímo na adresu: contact@ceva.com

D. Odpovědnost

Je zakázáno: využití webových stránek, nebo komunikačních služeb k přeposílání řetězových e-mailů, "junk mail", "spam", nebo jakoukoliv opakující se, nebo nevyžádanou poštu (komerční nebo jinou); ukládat a shromažďovat, a to jakýmkoliv způsobem, informace týkající se třetích stran, zejména e-mailové adresy, bez souhlasu dotčených třetích stran; vytvořit nebo využít falešné identity, falšovat e-mailovou adresu nebo záhlaví, nebo se jakýmkoliv způsobem pokoušet uvést v omyl třetí osoby, pokud jde o totožnost odesílatele, nebo o původ zprávy; předávat jakýmkoliv způsobem nevhodný obsah, tak jak je definováno a odkázáno pod “nevhodný obsah”.Dále, aby přeposlal jakýkoliv prvek obsahující virus nebo jinou složku, kterámáškodlivýnebonepříznivýdopadnawebovéstránkynebotřetístranynebo je v rozporu se zákonem; pokusit se o přístup k nabízeným službám neoprávněným způsobem pod jinými účty, k informačním systémům nebo sítím připojených k službámwebovýchstránekdíkypoužitírůznýchheselnebojakýmkolivjinýmzpůsobem; nebo zasahovat do použití a užívání služeb jiných uživatelů internetu nebo požívání a požitek z obdobných služeb prostřednictvím jiného subjektu.

Nevhodný obsah zahrnuje jakýkoliv jazykový projev, komentáře, poznámky a obrázky, které Ceva považuje za obscénní, klamné, nezákonné, rasistické, hanlivé nebo konstitutivní vzhledem k obtěžování, porušování nebo omezování práv třetích osob a/nebo k zamezeníužíváníjinýchuživatelůinternetunainternetovýchfórechnebokonverzačníchmístnostechpřístupnýchpřeswebovéstránky.

Používání webových stránek, jejích služeb a jakýchkolivprvkůneboinformacízískanýchpřesně,zakládávýlučnouodpovědnost pro uživatele internetu.

CEVA neposkytuje záruky jakéhokoliv druhu pro uživatele internetu, výslovné nebo implicitní, pokud jde o kvalitu služeb webových stránek nebo o jejich komerční kvalitu, konzistenci, nebo k výsledkům výzkumů, které splňují očekávání uživatele internetu, a odmítá veškerou odpovědnost, pokud jde o případné spory, jednání nebo zdroje pomoci poskytnuté třetími stranami, které by mohly chtít uplatnit nárok k svým právům, zejména soukromým právům, ohledem jakéhokoliv obsahu, jež nebyl vytvořen CEVA.

Kromě toho, CEVA nebude odpovídat za: jakýkoliv nedostatek výkonu webových stránek a/nebo jakéhokoliv software používaného nebo stáhnutého z webových stránek; jakoukoliv ztrátu dat nebo služeb vyplývajících ze zpoždění, úpravy, pozastavení nebo přerušení svých služeb; nepřesnosti, špatnékvalitynebozesamotnépovahyinformacízískanýchpřostřednictvímsvýchslužeb; případné následky vyplývající primo nebo nepřímo z přenosu malware prostřednictvím svých serverů; anizajakoukolivmanipulacijakýmikolivneoprávněnýmiosobaminawebovýchstránkáchnebonaúdajetýkající se uživatele internetu.

CEVA rovněž nenese odpovědnost za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody, a to zejména, ale ne výlučně zahrnuje ztráty na zisku, klientely, nebo údajů, všech nehmotných výhod, ztrátu příležitosti k příjmu nebo jiné ztráty či škody, vzniklé z používání, nebo naopak nevyužití v důsledku nedostupnosti stránek.

Pokud jde o osobní obsah tak jak je definován níže, dodaný uživatelem internetu, CEVA odmítá veškerou odpovědnost týkající se existence takového obsahu v chatech nebo v jakýchkoliv jiných diskusních službách.

Takový osobní obsah ,ať už se jedná o stanoviska, prohlášení, doporučení nebo názory, reprezentuje jednoznačně stanoviska, prohlášení, doporučení nebo názory uživatele, a nikdy výslovně nebo implicitně ty od CEVA.

Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky, které nejsou spravovány a/nebo vytvořeny CEVA.

CEVA nevykonává vůbec žádným způsobem kontrolu nad informací, produkty nebo službami, které nabízejí takové odkázané stránky, a nemůže za žádných okolností nést odpovědnost za obsah takových stránek.

Uživatel internetu souhlasí, že odškodní CEVA a zaručuje se, že proti CEVA nevykoná jednání vztahující se k opatřením vzniklých z odpovědnosti, regresi, ztráty, ceny, ztráty příjmu, ztrátu dat, a jakékoliv přímé nebo nepřímé škody, vzniklých porušením ze strany uživatele internetu, v případě porušení podmínek tohoto právního upozornění.

E. Rozhodné právo – Příslušnost

Tyto webové stránky a jejich obsah, rovněž jejich všeobecné obchodní podmínky, se řídí francouzským právem.

Všechny případné spory budou projednávány výhradně před francouzskými soudy.

V případě, že některé z opatření popsaných v těchto všeobecných obchodních podmínkách budou prohlášeny za neplatné či neúčinné, budou tato opatření vykládána takovým způsobem, který co nejlépe odráží původní záměry CEVA a zbývající opatření budou považovány za právně platné.

Neuplatnění nebo absence platného nároku podle CEVA pro jakékoliv opatření obsaženo v těchto všeobecných obchodních podmínkách, nelze v žádném případě považovat za zřeknutí se takových opatření nebo práv od CEVA, pokud nebude takové vzdání se výslovně uvedeno v písemné formě.

Z jedné země do druhé jsou produktové řady přizpůsobeny místní poptávce a regulačním požadavkům. Pro další informace se prosím podívejte na webové stránky CEVA Santé Animale ve vaší zemi. Upozornění: informace uvedené na výrobcích závisí na národních regulacích. Přístup k technickým informacím je omezen na oprávněné osoby.

F. Změna těchto všeobecných obchodních podmínek pro používání

CEVA si vyhrazuje všechna práva změnit kdykoliv a bez porady některou nebo všechny všeobecné obchodní podmínky pro použití webových stránek, zejména pokud se jedná o nové regulační nebo legislativní opatření nebo jakékoli snahy o zlepšení využití webových stránek pro uživatele internetu.

Jakékoli budoucí úpravy použití webových stránek musí být zahrnuty do těchto stávajících všeobecných obchodních podmínek.